A141210864213579111315A
2422201816B141210864213579111315B1719212325
262422201816C141210864213579111315C171921232527
262422201816D141210864213579111315D171921232527
262422201816E141210864213579111315E171921232527
262422201816F141210864213579111315F17192123252729
XXXXXXXG141210864213579111315G17192123252729
XXXXXXXH1412108642135XX111315HXXXXXXX
28262422201816I1412108642XXXX9111315IXXXXXXX
XXXXXXXJXXXX64213579111315JXXXXXXX
XXXXXXXK141210864213579111315KXXXXXXX
XXXXXXXLXXXXXXXXXXX9111315LXXXXXXX
XXXXXXXM141210864213XXXXXXMXXXXXXX
XXXXXXXN141210864213579111315N17192123252729
XXXXXXXO141210111315OXXXXXXX
XXXXXXXPPXXXXXXX
BALCON
28262422201816Q1412108642135XXXXXQXXXXXXX
XXXXXXXR141210864213579111315R17192123252729
28262422201816S1412XXXX21XXXXXXXSXXXXXXX
XXXXXXXT14121086421357XXXXT1719XXXXX
XXXXXXU1412108679111315U17192123252729
XXXXXVVXXXXXX