Scène Anfa
 
OA 363432302826242220181614121086421357911131517192123252729313335 OA
OB 44424038 363432302826242220181614121086421357911131517192123252729313335 37394143 OB
OC 5250484644424038 363432302826242220181614121086421357911131517192123252729313335 3739414345474951 OC
OD 605856545250484644424038 363432302826242220181614121086421357911131517192123252729313335 373941434547495153555759 OD
OE 68666462605856545250484644424038 363432302826242220181614121086421357911131517192123252729313335 37394143454749515355575961636567 OE
OF 7674727068666462605856545250484644424038 363432302826242220181614121086421357911131517192123252729313335 3739414345474951535557596163656769717375 OF
OG 848280787674727068666462605856545250484644424038 363432302826242220181614121086421357911131517192123252729313335 373941434547495153555759616365676971737577798183 OG
 
OH 8886848280787674727068666462 60585654525048464442403836343230 28262422201816141210864213579111315171921232527 293133353739414345474951XX5759 6163656769717375777981838587 OH
OI 8886848280787674727068666462 60585654525048464442403836343230 28262422201816141210864213579111315171921232527 29313335373941434547XX53555759 616365676971737577XXXXX OI
OJ X86848280787674727068666462 60585654525048464442403836343230 28262422201816141210864213579111315171921232527 29313335373941434547495153555759 6163656769717375777981838587 OJ
OK 8886848280787674727068666462 XXXXXXXXXXXXXXXX 28262422201816141210864213579111315171921232527 XX3335373941434547495153555759 616365676971XXXXXXXX OK
OL 8886848280787674727068666462 XXXXX5048XX424038XXXX 28262422201816141210864213579111315171921232527 XX3335373941434547495153555759 XXXXXXXX777981838587 OL
OM 8886848280787674727068666462 605856545250484644424038XXXX XXXX2018XXXX864XXXXXX1113XXXXX25X X313335373941434547495153555759 6163656769717375777981838587 OM
ON 8886848280787674727068666462 XX5654525048464442403836343230 29313335373941434547495153555759 6163656769717375777981838587 ON
 
A 86421357 A
B 9290888684 7876747270 646260585654 444240383634 24222018161412108642 1357911131517192123 333537394143 555759616365 7173757779 8789919395 B
C XX88XX XXXXX XXXXXX 44424038XX 24222018161412108642 1357911131517192123 XXX394143 XXXXXX XXXXX XXXXX C
D XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX 24222018161412108642 1357911131517192123 XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX D
E XXXXX XXXXX XXXXX54 XXXXXX LOGES VIP XXXXXX XXXXXX 7173757779 XXXXX E
F XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX 161412108642 13579111315 XXXXXX XXXXXX 71737577X XXXXX F
G XXXXX 78XX7270 XXXX5654 4442XXXX XXXX 161412108642 13579111315 XXXX XXXXXX 5557XX6365 7173XXX XXXXX G
H XXXXX XXX7270 XXXXXX XXXXXX XXXX 161412108642 13579111315 XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX H
I XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX X2624X 161412108642 13579111315 21XXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX I
J XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX  REGIE  XX2527 XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX J
K XXXXX  XXXX XX XX XX XXX XXXX  XXXX XX37 XX XX XX XXXX  XXXXX K
L XXXXX XXXXX 64 XXXX X 40XXX XXXX  XXXX XX3739 X XXXX 65 XXXXX XXXXX L
M XXXXX XXXXX  XXXXX  XXXXX XXXXX 108642 13579 XXXXX 3335XXX  XXXXX  XXXXX XXXXX M
N XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX 108642 13579 XXX2527 XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX N
O XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX 108642 13579 XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX O
P 969492908886XX 78XXXXXXXXX XXXXXX4442 XX34XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 21XXXXXXXX XXXXXXXXX XX656769XXXX 81XXX89919395 P
Q 9694929088868482 7876XX70686664 XXXXX46XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX454749XXX 6365XXXXXX 8183858789919395 Q
R 96949290888684 787674727068666462 XXXXX4644 3836XXXXX2422 XXXXXXXXXXXXX911131517 XX25272931333537 4143454749515355 616365676971737577 83858789919395 R